BELEIDSPLAN

 

Vooraf

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting KIDSINPLAY. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, de activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de gelden. Het plan is opgesteld om inzicht te geven in de werkzaamheden van de stichting.

 

Namens het bestuur van Stichting KIDSINPLAY

 

Doeke de Steur

Secretaris

 

November 2014

 

NAAM              : STICHTING KIDSINPLAY

ADRES            : Herengracht 444. 1017 BZ Amsterdam

DATUM            : April 2010

BESTUUR        : Voorzitter :Rochus Michael Westbroek

                          Secretaris : Doeke de Steur

BTW NR           : 8198.50.834

KVK                 : 34310755

Doelstelling

De Stichting Kidsinplay, hierna te noemen ‘Stichting KIP’ heeft ten doel:

 1. het ondersteunen, de marketing en het ontwikkelen van initiatieven ter verbetering van de leefomgeving en de gezondheid in de ruimste zin van het woord van hulpbehoevenden waar dan ook ter wereld;
 2. het bieden van zorg en hulp aan (wees)kinderen, jongens en meisjes van zes (6) tot veertien (14) jaar in het Mweani gebied in Kenia (in de vorm van projecten, financiële steun en/of goederen) ondermeer door het verstrekken van onderdak, goede voeding, kleding, scholing en liefdevolle zorg;
 3. het ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven ter verbetering van de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord in de plattelandsgebieden van Mweani in Kenia.
 4. Het ondersteunen van projecten ter verbetering van de leefomgeving en/of financieel ondersteunen van zieke kinderen in Nederland en daar buiten.

De Stichting KIP tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • financiële middelen in te zamelen;
 • het opzetten van verschillende projecten;
 • alle overige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

AD 1)

De Stichting KIP zal zich wereldwijd inzetten om de de leefomgeving, gezondheid, veiligheid en speeltereinen van kinderen te verbeteren/initieren.

AD 2)

De Stichting heeft ten doel om zorg bieden aan (wees)kinderen, jongens en meisjes, van zes tot veertien jaar, wat betreft goede voeding, kleding, scholing en liefdevolle zorg. Deze (wees)kinderen zijn zorgvuldig geselecteerd door overheid, kerk, school, Welfare en eigen huisbezoek. De geselecteerde weeskinderen komen uit, en blijven in, het eigen Mweani gebied, wat een hoog percentage HIV‑geïnfecteerde inwoners heeft en daardoor een toenemend aantal Aids weeskinderen in erbarmelijke situatie, waar de familie niet voor kan zorgen. De Stichting KIP wil graag ondersteuning bieden aan de locale bevolking en met name de jeugd om:
hen leren zichzelf in het latere levensonderhoud te voorzien;
contact onderhouden met de familie van deze kinderen;
deze kinderen leren respectvol met hun omgeving om te gaan en voorts al hetgeen met    een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
AD 3)

De Stichting KIP heeft ervoor gezorgd dat er in het Mweani gebied 200 Km ten noorden van Kenia een Children Care home is gebouwd waar kinderen, vaak wezen, worden opgevangen, medisch onderzocht worden en waar de kinderen onderdak hebben om achtereenvolgens in een gastgezin te worden opgevangen. De gezondheidszorg wordt door de locale bevolking opgezet en onderhouden.

AD 4)

De Stichting KIP heeft zich ingezet voor de inzameling van geld voor (ongeneeslijk) zieke kinderen en draagt financieel bij aan de verbetering van de leefomgeving van deze kinderen

Project Children Care Home in Mweani Kenia

Voor het project Childeren Care Home in Mweani Kenia is er door de Stichting KIP een huis gebouwd waar kinderen kunnen worden opgevangen en worden verzorgd. Het doel is om met name weeskinderen (‘double orphan’s’) een thuis te geven, medisch te verzorgen en uiteindelijk te zoeken naar een geschikt gastgezin. Dit laatste wordt door de locale bevolking zelf geregeld.

Theresa Muli is de persoon die de zorg over de weeskinderen op zich heeft genomen. Onder haar regie is het weeshuis gebouwd en krijgen de initiatieven vorm.

Wij proberen op basis van haar wensen invulling te geven aan het creeren van de mogelijkheden. Er is dus sprake van een directe duidelijk geformuleerde noodzaak en korte lijnen in de manier waarop wij proberen te helpen.

In het Children Care Home worden niet alleen kinderen opgevangen maar inmiddels ook bijles gegeven, eten gemaakt en het huis dient voor vergaderingen en fungeert als sociale plek waar kinderen opgevangen kunnen worden.

Actuele beleid

In het actuele beleid staan de volgende thema’s central:

 • Het opvangen van (wees)kinderen in het Mweani gebied in Kenia die geen uitzicht hebben op een beter leven en (vaak) door armoede ter nauwernood kunnen overleven een geode opvang bieden en met liefde worden geholpen
 • Zorgen dat (wees)kinderen (jongens en meisjes in de leeftijd tot ca 14 jaar) weer worden opgenomen binnen een familiekring en leefgemeenschap
 • Leveren van ondersteuning bij de bouw, verbouw van Children Care Home en onderhoud ervan
 • (wees) Kinderen medische hulp geven (door de locale bevolking zelf opgepakt) door ze (tijdelijk) onderdak te geven
 • Financiele hulp bieden bij het bouwen, verbouwen van omheining, keuken, extra bijgebouw en in een 2de fase een waterput

 

De Werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting KIP zijn erop gericht om hulp te bieden aan de locale bevolking van Mweani door:

 • Het onderhouden van het huis Children Care Home
 • Het omheinen van het Children Care Home (reeds voldaan)
 • Aanstellen van personeel (bewaking, Children Care Home mom’s die eten bereiden en uitdelen aan de kinderen in het huis)
 • Bouwen van extra bijbebouw voor administratie
 • Verbeteren van de bestaande voorzieningen (keuken, toiletgebouwen, speelveld)
 • Inrichting en uitbouw van plantage(s)  verbouw eigen gewassen
 • Inventarisen of ere en kippenfarm kan komen

Door een intensieve samenwerking met de Stichting K.I.K (Kids in Kenia) zijn we in staat om meerdere plekken te voorzien van (materiele) hulp. Door deze samenwerking zijn er connecties te maken met andere communities in de regio en wordt er veel van elkaar geleerd.

Promotie

Er is een website www.kidsinplay.org waar mensen zich kunnen aanmelden en donateur kunnen worden. De Stichting KIP stuurt nieuwsbrieven aan de donateurs en ‘vrienden van KIP’ om iedereen op de hoogte te houden en de nieuwe (deel) initiatieven te delen.

Werving van Fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel prive als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. De contacten met de stichting K.I.K zijn goed waardoor gezamenlijk wordt gekeken hoe de donateurs groep verbreedt kan worden.

Naast donaties van vaste donateurs, die jaarlijks of elk kwartaal een bijdrage

geven, ontvangen de stichting meer incidentele donaties van organisaties/prive personen als bijvoorbeeld donaties vanuit persoonlijke initiatieven. Beschikbaarstellen van huwelijkscadeau/verjaardagscadeau in de vorm van donatie aan de Stichting

Samenwerking

Door de samenwerking met de Stichting K.I.K.  worden de krachten gebundeld en wordt er voordeel behaald uit gezamenlijk reizen naar het gebied, gezamenlijk inkopen en gezamenlijk benaderen/intitieren van nieuwe intiatieven.

 

Beheer van fondsen

De fondsen van de Stichting KIDSINPLAY zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting KIDSINPLAY (ingeschreven te Amsterdam onder nummer 34310755). De stichting beheert rekening 46.37.08.741   (ABN AMRO, met de naam Stichting KIDSINPLAY).

Elk jaar word vanuit de donateurs geld gestort en geworven naar nieuwe leden/donateurs, dit geld wordt direct besteedt aan nieuwe initiatieven binnen de Children Care Home project.

Er zijn nauwelijks indirecte kosten. (ca E 1.000,-) en wat er is is voor bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, en boekhouding

Besteding van fondsen

De besteding van fondsen gebeurt in overleg met de Stichting KIP en Stichting K.I.K. De bestedingen hebben te maken met kosten van onderhoud aan het Children Care Home, voeding, kleding, schoolbenodigdheden, gezondheidszorg, opleiding en sport. Daarbij bestaat bijzondere aandacht voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar en met name voor weeskinderen